DL: Za vlogo za spremembo namembnosti poslej 250 evrov

11.9.2018 | 11:00

Irena Jerič

Irena Jerič

Na podlagi novega zakona o urejanju prostora Mirnopečani zaračunavajo stroške za lokacijsko preveritev in takso za zasebne pobude za spremembo namenske rabe – Cilj slednjega je, da bi zasebniki podajali le utemeljene pobude na podlagi resničnih potreb

Na podlagi zakona o urejanju prostora, ki se je začel uporabljati s 1. junijem, je mirnopeška občinska uprava v sprejem domačim občinskim svetnikom dala dva povsem nova odloka, in sicer o določitvi stroškov lokacijske preveritve in o zaračunavanju takse zasebnih pobud za spremembo namenske rabe zemljišča. Oba so po skrajšanem postopku potrdili, prinesla pa naj bi nekoliko več reda pa tudi prožnosti pri sistemskem prostorskem načrtovanju.

»Strošek za presojo posamezne pobude glede osnovne ali podrobnejše namenske rabe prostora znaša 244 evrov, zato se je Občina Mirna Peč odločila za določitev takse v višini 250 evrov za spremembo osnovne rabe in 200 evrov za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora, kar je znotraj določil 3. odstavka 109. člena omenjenega zakona, ki določa, da lahko taksa za posamezno pobudo znaša med 50 in 300 evri,« je pojasnila Irena Jerič, višja svetovalka za premoženje občine, okolje in prostor na mirnopeški občinski upravi, in dodala, da so ti prihodki namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.

Osnovni namen zaračunavanja omenjene takse je, da bi zasebniki podajali utemeljene pobude na podlagi resničnih potreb. Do zdaj so namreč nekateri posamezniki dajali po več pavšalnih, nekritičnih pobud za spremembo namembnosti zemljišča v stavbno zemljišče. »Postopek sprejemanja ali spreminjanja prostorskega akta pomeni obdelavo vsake posamezne vloge, presojanje pravnih režimov na posameznih zemljiščih, morebitno celovito presojo vplivov na okolje, pogajanja z nosilci urejanja prostora …, kar vzame veliko časa, tudi več let, in pomeni visok strošek za občino. Poleg tega je treba za vse spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč zagotavljati nadomestna zemljišča,« je o razlogih za pripravo odloka navedla Jeričeva.

Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve je namenjen povečanju prožnosti sistema prostorskega načrtovanja, tako da ne bi bilo treba za vsako manjšo spremembo občanom čakati na dolge postopke sprememb in dopolnitev prostorskih aktov. »Z lokacijsko preveritvijo se lahko poveča ali zmanjša zemljišče posamične poselitve, tu gre za posamezne hiše in zaselke, kjer je manj kot 10 stanovanjskih stavb, za največ 20 odst., vendar ne več kot za 600 m2. Občina vnese spremembo oblike in velikosti stavbnega zemljišča v evidenco stavbnih zemljišč, ob naslednjih spremembah in dopolnitvah OPN pa jo ustrezno prikaže tudi v grafičnem prikazu namenske rabe.

Prav tako se dovoli začasno gradnjo in individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v primerih objektivnih okoliščin, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije ali pomenijo nesorazmerno visoke stroške za investitorja, kot so denimo fizične lastnosti zemljišča ali uporaba gradbenih materialov,« je naštela Jeričeva. Sklep o lokacijski preveritvi zaradi začasne rabe prostora ali individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev preneha veljati, če investitor ne vloži popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma predodločbe v dveh letih od njegove izdaje.

Stroški za posamično preveritev, ki jih bodo plačali vlagatelji, niso majhni in za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi znašajo 1.500 evrov, za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500 in za omogočanje začasne rabe prostora 2.000 evrov. »Skladno z zakonom mora vlagatelj pobudi priložiti elaborat lokacijske preveritve, nato občina izvede postopek, ki se zaključi s sklepom, ki ga sprejme občinski svet. Ta lokacijsko preveritev potrdi ali zavrne, odgovor pa mora pobudnik dobiti v 60 dneh,« je pojasnila Irena Jerič in pri tem še poudarila, da vložena in plačana vloga v enem in drugem primeru še ne pomeni, da bo ta tudi odobrena.

Članek je bil objavljen v 25. številki Dolenjskega lista 21. junija 2018

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava