Odiranje ljudi: Poziv k odstopu županov v MO Novo mesto in Občini Metlika

12.8.2022 | 12:10

Foto: arhiv DL

Foto: arhiv DL

Spoštovani! Po dolgotrajnem dopisovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), ki je avtor Uredbe o metodologiji za oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba MEDO), nobenega dvoma ni več, da Občini Novo mesto in Metlika v občinskih odlokih namerno ne spoštujeta Uredbe MEDO (povzetek pojasnila MOP), ki v 23 členu določa, da izvajalec javne službe zbiranja odpadkov uporabnikom ceno zbiranja, ki se oblikuje na kg opravljene storitve, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika. Izračun poteka tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov (ločeno zbrane frakcije in kosovni odpadki, ločeno zbrana embalaža ter mešani komunalni odpadki) v posamezni občini na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika.

V zvezi s sedmim odstavkom 23. člena Uredbe MEDO (Občina podrobneje določi način porazdelitve količine opravljenih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike, kadar si več uporabnikov storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki deli zabojnik ali uporabnik z odpadki ne ravna v skladu s predpisi) ministrstvo podaja razlago, da podrobnejša porazdelitev temelji na upoštevanju vseh predhodnih odstavkov tega člena.

Torej se količina opravljenih storitev in s tem cena za zabojnik (tudi tisti, ki se deli med več uporabnikov) ob upoštevanju določb predpisa, ki ureja obvezno javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, izračuna na podlagi volumna in pogostosti odvoza tega zabojnika, kot je določeno v prvem in petem odstavku tega člena. Skladno s sedmim odstavkom, pa je podrobnejša porazdelitev med uporabnike skupnih zabojnikov določena v občinskem predpisu.

Z navedenim seznanjamo tudi Občini Novo mesto in Metlika (konec povzetka).

V Občini Novo mesto in Metlika tega ne spoštujejo, temveč so v občinskem odloku določili, da se obračun storitev ravnanja z odpadki izvaja na osnovi povprečne količine odpadkov na prebivalca, izraženo v kg, pomnoženo s številom članov v gospodinjstvu. Na tak način ne bi potrebovali niti števcev za vodo in od tega plačevali oderuško omrežnino, ki je nepravična in ne poštena, saj se plačuje pavšalno in ne od porabljene količine vode, tako kot je to pri električni energiji. Ne upošteva se niti to, da veliko gospodinjstev ima vodovodni števec DN 15, kjer bi faktor moral biti 0,5. Celotna Uredba MEDO je napisana zelo pristransko v korist komunalnim podjetjem z namenom oderuštva uporabnikov komunalnih storitev. Tako občina Metlika zaračunava pavšalno še oskrbo z vodo, čeprav je ta zagotovljena z Ustavo RS in bi morala biti zajeta v ceni na enoto porabljene vode. Sprašujem se, mar nismo na tak ali drugačen način mastno plačali komunalni prispevek občini za izgradnjo komunalne infrastrukture in oskrbo z vodo. Predstavljajte si , da bi vam trgovine posebej pavšalno zaračunavale strošek prevoza 10 evrov in oskrbo z artikli 10 evrov, ne glede na to, ali ste kupili za 1 evro ali za 100 evrov. MOP, občine in komunalna podjetja drug drugemu strežeta za ožemanje uporabnikov komunalnih storitev

Z nespoštovanjem Uredbe MEDO sem seznanil tudi za nič odgovorno Tržno inšpekcijo, ki se je odločila, da ni pristojna nad občinskimi predpisi, čeprav ne gre za to, temveč za nespoštovanje Uredbe RS, in čeprav je v 24. členu Uredbe zapisano, da nadzor nad zaračunavanjem cen uporabnikom opravljajo tržni inšpektorji. Svojo odgovornost so skušali prevaliti na občinsko redarsko službo in pri tem našteli nekaj zakonov po katerih naj bi redarji bili odgovorni za nadzor nad Uredbo MEDO. Seveda temu ni tako. V odgovoru so navedli, da so pri izvajalcu komunalnih storitev kontrolirali ceno in da nepravilnosti niso odkrili. Ne vem, kaj so gledali, da niso videli, da cena storitve ni izražena na način, kot jo predpisuje Uredba MEDO. Ne vidijo niti tega, kar se jim s prstom pokaže, kaj šele, da bi sami kaj odkrili. V RS ni problem v zakonodaji, ki jo imamo 4X več kot v Nemčiji, pa tam vse bolje funkcionira, temveč je problem v nadzoru nad izvajanjem zakonodaje, kar bi morale opravljati inšpekcijske službe. Takih inšpektorjev državljani RS ne potrebujemo, ki se delajo, da nekaj delajo, v bistvu pa se trudijo, da se nič ne zgodi in se izogibajo odgovornosti. Škoda je enega evra za njihove plače.

Torej je Uredba MEDO brez pravnega varstva, pa to Varuha človekovih pravic ne moti. Ne vem, kako lahko v Ljubljani, Mariboru in Domžalah (kjer sem zadevo preverjal) spoštujejo Uredbo MEDO, medtem pa v občini Novo mesto in Metlika tega ne zmorejo? Gre za zavestno nespoštovanje zakonodaje, saj ta nezakonitost traja že od samega začetka veljavnosti Uredbe MEDO od 01.01.2014 leta.

Na nespoštovanje Uredbe MEDO sem leta 2020 javno pozval župana Novo mesto in Metlika, da uskladita občinski odlok s Uredbo MEDO, pa pozitivnega odgovora ni bilo, temveč le sprenevedanje in izmikanje.

Po maratonskem poizvedovanju na vseh mogočih institucijah sem globoko prepričan, da župani, ki so bili javno obveščeni o nezakonitosti in pozvani, da nezakonitost odpravijo, namerno kršijo zakonodajo, ne morejo opravljati županskega poslanstva in jih zato pozivam k odstopu, v kolikor imajo vsaj malo vesti in se zavedajo svoje odgovornosti. Tu ne gre za posamezno kršitev nekega občana, temveč za kršitev zakonodaje, ki prizadene vsa gospodinjstva v občini Novo mesto in Metlika. Posebej pa ekološko ozaveščena gospodinjstva, ki vestno ločujejo komunalne odpadke in skrbijo, da je teh čim manj. Očitno to ni v interesu županov in izvajalcev komunalnih storitev.

Marko Rudman

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava