DL: Zakaj jim za čas, ko iz pipe teče umazana voda, ne dostavijo cisterne z vodo?

1.12.2021 | 14:45

Simbolna slika (foto: Shutterstock)

Simbolna slika (foto: Shutterstock)

Kar nekaj vprašanj je imel za Komunalo Novo mesto Milan Samide iz Smolenje vasi. Če povzamemo, ga zanima, zakaj niso naredili prevezave novega vodovoda v Smolenji vasi s preostalim sistemom, če se je že pred obnovo vedelo, da je treba vodo iz zajetja Brusnice velikokrat prekuhavati; zakaj se posamezno gospodinjstvo o kakovosti vode direktno ne obvesti, denimo na njihov naslov, elektronsko pošto ali po SMS; zakaj se jim za čas, ko je vodo treba prekuhavati, zaračunava dobavo pitne vode in zakaj se jim za ta čas ne dostavi cisterna s pitno vodo. Istok Zorko iz Komunale je povedal, da se zaradi tehnično-dobavnih pogojev spodnji del obnovljenega vodovoda v naselju Smolenja vas oskrbuje iz vodovodnega sistema Stopiče, višje ležeči predel pa iz Brusnic preko Potovega Vrha in Petelinjeka. Glede obveščanja je dejal, da v primeru, ko gre za večje območje, ob vsaki načrtovani prekinitvi, motnji oskrbe s pitno vodo ali ukrepu prekuhavanja ljudi obveščajo po lokalnih radijskih postajah, sicer pa preko spletne strani ali brezplačne telefonske aplikacije Pitna voda, ki je v uporabi že več kot štiri leta in si jo lahko vsakdo naloži na svoj telefon. Da v prihodnje ne bo prihajalo do nejasnosti, stranki predlaga, da si omenjeno aplikacijo naloži in izbere vodovodni sistem Brusnice.

Članek je bil objavljen v 38. številki Dolenjskega lista 23. septembra 2021 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Milan Samide iz Smolenje vasi, ki nam je pisal že v prejšnji Halo, se nam je zahvalil za posredovanje njegovih vprašanj Komunali Novo mesto, vendar, kot je zapisal v tokratnem elektronskem sporočilu, z odgovorom ni zadovoljen. »Na poglavitno vprašanje predstavnik Komunale ni odgovoril. Gre za dobavo pitne vode uporabnikom,« je zapisal. V upanju, da mu bodo tokrat odgovorili, je prosil, da ponovno vprašamo, zakaj občanom oz. uporabnikom za čas, ko iz pipe teče umazana (nepitna – tehnološka voda) voda, Komunala Novo mesto ne dostavi cisterne s pitno vodo. »Je to tako težko ali mogoče nimamo te pravice, čeprav je v ustavi zapisano, da imamo pravico do pitne vode?« je vprašal. Njegovo vprašanje smo ponovno poslali Komunali Novo mesto. Odgovor bomo objavili, ko ga bomo prejeli.

Članek je bil objavljen v 39. številki Dolenjskega lista 30. septembra 2021 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Prejeli smo odgovor Komunale Novo mesto na vprašanje Milana Samide iz Smolenje vasi, zakaj uporabnikom za čas, ko iz pipe teče umazana voda, ne dostavijo cisterne s pitno vodo, saj je vendar v ustavi zapisana pravico do pitne vode. Istok Zorko iz Komunale Novo mesto je podal obširno pojasnilo. »Ukrep prekuhavanja je izdan v primeru povečane motnosti vode, ko le ta preseže 1 NTU, kar je določeno v Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04), ki določa normative za pitno vodo. Na povečanje motnosti vodnega vira vpliva dogajanje v podzemlju, na kar pa v večini primerov ne moremo vplivati. Največkrat je vzrok v izdatnejših padavinah ali pa v zemeljskih premikih na območju vodonosnika, ki se odrazi v povišani motnosti. Pri pojavu motnosti ne gre za mikrobiološko ali kemijsko onesnaženje, se pa zaradi motnosti zmanjša vpliv dezinfekcije. Izdan ukrep prekuhavanja vode zajema uporabnike na celotnem vodovodnem sistemu, zato je vzporedna oskrba prebivalstva z avtocisternami nerealna oz. neizvedljiva,« je zapisal in dodal, da upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe o tem obvesti.

Ob prekinitvi oskrbe s pitno vodo, ki je daljša od 24 ur, mora upravljavec uporabnikom zagotoviti pitno vodo za nujni obseg porabe. »Sklicevanje na ustavno pravico do pitne vode je v tem primeru povsem neutemeljeno in nima povezave z občasnimi prekinitvami ali drugimi motnjami pri oskrbi s pitno vodo, ki jih lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Izboljšanje kakovosti vodnega vira Brusnice predstavlja vgradnja filtrirne naprave na vodnem viru, kar pa predstavlja investicijo MO Novo mesto, katere realizacijo načrtujemo do konca leta 2023,« še pojasni Zorko.

Članek je bil objavljen v 40. številki Dolenjskega lista 7. oktobra 2021 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Po elektronski pošti se nam je ponovno oglasil Milan Samide, ki je želel, da objavimo njegov odziv na odgovor Komunale Novo mesto, objavljen v zadnjem Haloju, glede dobave pitne vode. »Ko predstavnik Komunale zapiše, da je vzporedna dobava pitne vode občanom nerealna – neizvedljiva, s tem pove veliko o svoji sposobnosti vodenja in reševanja problemov, v tem primeru dostave pitne vode uporabnikom, ki jo plačujemo Komunali. Oskrba občanov s pitno vodo v času, ko je v pipi ni, je popolnoma enostavna in hitro rešljiva, samo če bi bil interes predstavnikov Komunale,« je zapisal in dodal, da bi lahko najeli dostavno službo, ki bi uporabnikom pripeljala potrebno količino vode. »V nekaj urah bi imela vsa gospodinjstva pitno vodo pred pragom, samo če bi to na Komunali hoteli ali znali,« je zapisal in dodal, da Komunala v času, ko je vodo treba prekuhavati, občanom ne zagotavlja pitne vode in da to lahko traja tudi po več dni, kar uporabnikom povzroča dodaten strošek in škodo. Glede navedbe predstavnika Komunale, da je njegovo sklicevanje na ustavno pravico do pitne vode neutemeljeno, je zapisal, da lahko o utemeljenosti ali neutemeljenosti odloča le ustavno sodišče in nihče drug. Predstavnika oziroma predstavnike Komunale prosi, da si preberejo Ustavo in njen 70. a člen in tudi razlago prvega odstavka tega člena v E-biltenu Uradnega lista, in če jim še ne bo jasno, kaj je njihova naloga, naj se obrnejo na ustavno sodišče, ki naj odloči, ali so uporabniki, med katerimi je tudi sam, upravičeni do pitne vode ali ne.

Članek je bil objavljen v 41. številki Dolenjskega lista 14. oktobra 2021 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Na telefonski številki 07/ 39 30 500 vas čakamo vsak četrtek med 20. in 21. uro.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava