Teden gozdov 2020: ''Skrbno z gozdom!''

23.5.2020 | 10:50

Teden gozdov 2020: ''Skrbno z gozdom!''

Teden gozdov je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Teden gozdov 2020 bo pod geslom: »Skrbno z gozdom!« potekal med 25. in 31. majem. V okviru tedna gozdov bo poudarek predvsem na promociji pravil ustreznega obnašanja v gozdu, zapisanih v Gozdnem bontonu, spoštovanju pravic lastnikov gozda, ter trenutno aktualnima temama vožnje v naravnem okolju in obiska zavarovanih gozdnih območij.

Gozdni bonton v času epidemije postaja še pomembnejši – »Skrbno z gozdom!«

V času epidemije opažamo povečan obisk gozda, z njim pa tudi nekatere negativne posledice. Poročila o povečanem obisku gozda prihajajo iz celotne Slovenije. Trenutno so posebej pereči problemi smetenja in odlaganja odpadkov v gozdovih, vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju in hoje izven urejenih poti, še posebej na območju gozdnih in pragozdnih rezervatov.

Obiskovalce gozdov pozivamo, naj se držijo pravil, zapisanih v Gozdnem bontonu:

Ko vstopamo v gozd, se zavedamo, da smo v gozdu gostje – vsak gozd ima lastnika.

Vožnja je v gozdu dovoljena le po cestah, če poseben znak tega ne prepoveduje. Ne parkirajte vozil kjerkoli, ampak vprašajte za dovoljenje lastnika zemljišča. Še posebej bodite pozorni na prevoznost gozdnih vlak in dostopnost skladišč lesa. Gorsko kolesarjenje in ježa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh.

Pešpoti v gozdu nas vodijo in nam odstirajo zanimivosti iz zakladnice narave. Uporabljajte jih in ne hodite po brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, klopi in druge naprave ohranite nepoškodovane za prihodnje obiskovalce gozda.

Gozd je za lastnika vir dohodka. V njem potekajo sečnja in spravilo lesa ter gozdno-gojitvena dela. Izogibajte se deloviščem, ostanite na varni razdalji ter upoštevajte znake in morebitna navodila gozdnih delavcev.

Ne uničujte rastja. Gozdno cvetje, gobe, plodovi in mah so nujni za biotsko raznolikost življenja v gozdu, zato je njihovo nabiranje omejeno s predpisi. Okrasna drevesa za praznike kupujte na trgu in bodite pozorni, da so v skladu s predpisom opremljena z nalepko.

Smeti in odpadkov ne puščajte v gozdu. Odnesite jih v smetnjak oziroma na urejeno odlagališče. Bodite prijazni do narave in odnesite še morebitne druge smeti.

Ogenj, ki uide nadzoru, lahko uniči drevesa, druge rastline in živalski svet. V gozdu je dovoljeno kuriti le na kurišču, urejenem v skladu s predpisi varstva gozdov in protipožarnega varstva.

Gozdne živali so zelo plašne in se pred človekom umaknejo. Ne vznemirjajte jih s hrupom po nepotrebnem. Psi morajo biti pod skrbnim nadzorom.

Drevesa in grmi so živa bitja, zato jih spoštujte in ne poškodujte. Izogibajte se gozdnih površin, ki so bile pomlajene s sadikami gozdnega drevja.

Voda je dragocena, gozd jo čisti, zadržuje in jo pomaga ohranjati pitno. Cenite to vlogo gozda in ne spuščajte škodljivih snovi v vodo ali gozdna tla.

Ob tem dogodku sporočamo javnosti, da so nujna dela v gozdarstvu potekala tudi v času epidemije koronavirusa:

Odkrivanje žarišč podlubnikov, izvajanje odločb za izvedbo sanitarne sečnje, nujna spomladanska gozdnogojitvena in nekatera druga gozdarska dela so potekala tudi v času epidemije.

Spomladanska obnova gozdov s sadnjo sadik gozdnih drevesnih vrst je večinoma zaključena. Posajenih je bilo približno 1.300.000 sadik v skupni vrednosti preko 1.100.000 €.

V času epidemije (od 16. marca do 20. maja 2020) je ZGS lastnikom gozdov izdal približno 3.500 odločb za izvedbo sanitarnega poseka. Z odločbami je za sanitarni posek določenih za skoraj 250.000 m3 dreves, od je tega 59 % potrebno posekati zaradi podlubnikov, 34 % zaradi vetroloma in 7 % zaradi drugih sanitarnih vzrokov.

Tudi v letu 2020 pričakujemo prenamnožitve podlubnikov

Do sredine maja 2020 je Zavod za gozdove Slovenije za posek zaradi podlubnikov izbral za preko 230.000 m3 dreves, večinoma smreke. Zaradi podlubnikov je bilo posekanih za 250.000 m3 dreves. Za primerjavo - v prvih petih mesecih leta 2019 je bilo za posek zaradi podlubnikov izbranih približno 188.000 m3, posekanih pa za 232.000 m3.

Največ žarišč podlubnikov se trenutno nahaja na območjih, kjer je bila problematika največja tudi v lanskem letu - v gozdnogospodarskih območjih (GGO) Bled, Kočevje in Slovenj Gradec.

Lastnike gozdov pozivamo, naj ob upoštevanju preventivnih ukrepov čim hitreje izvedejo z odločbo predpisana dela. Lastniki naj redno pregledujejo gozdove, če opazijo napadena drevesa, naj o tem obvestijo revirnega gozdarja, s sanacijo pa lahko v tem primeru nemudoma začnejo.

Izpostavljene prireditve Tedna gozdov 2020

Ob upoštevanju ukrepov proti širitvi epidemije koronavirusa bodo potekale prireditve ob Tednu gozdov 2020 (pohodi, vodenje šolskih skupin v gozdu, literarni večeri, …). Za informacije naj se obrnejo na spletno stran, območne in krajevne enote ZGS. Izpostavljeni dogodki:

Datum

Kraj

Dogodek

22. 5. 2020

Sevnica

Otvoritev Tedna gozdov 2020 na Gradu Sevnica

23. 5. 2020

Škocjan

Srečanje oglarjev Slovenije

25. – 31. 5. 2020

Po Sloveniji

Ozaveščevalne akcije o gozdnem bontonu ter veljavni zakonodaji in predpisih

25. – 31. 5. 2020

Območje OE ZGS Novo mesto, OE ZGS Brežice

Ozaveščanje o hoji po urejenih poteh na območju Kočevskih pragozdov Rajhenavski rog in Krokar ter v Krakovskem gozdu, Srečanje na Rogu

25. – 31. 5. 2020

Pohorje – območje OE ZGS Slovenj Gradec

Ozaveščanje o problematiki vožnje z motornimi vozili v naravnem okolju

28. 5. 2020

Loški potok

Izpust risa Borisa v naravo

»Gozdarsko« leto 2020 poteka v znamenju varovanja biotske raznovrstnosti, prilagajanja na podnebne spremembe in varstva rastlin.

Varovanje biotske raznovrstnosti v gozdovih, tako na vrstnem kot na genetskem nivoju, je ključnega pomena za dolgoročni razvoj gozdov in za njihovo prilagajanje na spremembe v okolju. Razvoj varovanja biotske raznovrstnosti in ukrepov za prilagajanje gozdov na podnebne spremembe poteka tudi v okviru evropskih projektov LIFE, ki tečejo na ZGS, kot so: LIFE Lynx (preprečevanje izumrtja Dinarsko-JV alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev), LIFE-IP NATURA.SI (krepitev upravljanja Nature 2000 v Sloveniji), LIFEGENMON (razvoj sistema monitoringa genetske pestrosti gozdov) in LIFE SySTEMIC (sonaravno gospodarjenje z gozdovi v času podnebnih sprememb).

Leto 2020 je tudi Mednarodno leto zdravja rastlin. Zdrave rastline so vir vsega življenja, delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane, trajnostno zdravje rastlin pa je pomembno za varovanje okolja, gozdov in biotske raznovrstnosti. Varstvo gozdnih drevesnih vrst pred boleznimi in škodljivci je ključno področje gozdarstva 21. stoletja.

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava