DL: Od Gotne vasi do Šmihela neznosno; lahko liguster ob cesti?

20.5.2020 | 15:00

Druga etapa prenove Šmihelske ceste od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške košenice se je medtem že začela ... (foto: arhiv; M. Ž.)

Druga etapa prenove Šmihelske ceste od križišča s Šukljetovo ulico do odcepa za Regrške košenice se je medtem že začela ... (foto: arhiv; M. Ž.)

Anica iz Novega mesta je imela zanimiv predlog: »Že precej je bilo govora o cesti, ki povezuje Gotno vas s Šmihelom, nad potokom. Promet je na tem odseku neznosen zaradi zelo ozke ceste. Zdaj se bodo pol leta izvajala tudi dela v Šmihelu, zato lahko pričakujemo še več avtomobilov, ki bodo iskali bližnjice. Ker z našega konca ne moremo drugje v mesto kot po tej cesti, bi bilo zelo, zelo pametno in možnost vsekakor za to je, če bi na najožjem delu pri transformatorju uredili enosmerni promet proti Šmihelu. Tu je cesta tako ozka, da je skoraj nemogoče, da se srečata dva avtomobila, da pešcev, tudi šolarjev sploh ne omenjam, poleg tega so na levi strani proti Šmihelu na cesti stopnice za vhod v hišo, na drugi strani pa se cesta dobesedno podira – lomi proti potoku.« Želela pa je še en odgovor, in sicer koliko stran od asfalta naj bi bila živa meja? »Na zgoraj omenjeni cesti je po desni strani proti Šmihelu nasajen liguster, ki sega čez rob asfalta, tako da se z avtomobilom ne moreš umakniti dovolj desno, kot bi se glede na asfaltirano cesto lahko, ker spraskaš desno stran avta. Ali obstaja glede tega kakšen predpis?«

Glede prvega dela so na novomeškem rotovžu pojasnili, da bodo dela v Šmihelu ob polovični zapori, poleg semaforjev bo izvajalec za čim boljšo pretočnost v času prometnih konic zagotavljal tudi ročno signalizacijo. Letos bo saniran tudi udor na omenjeni cesti med Gotno vasjo in Šmihelom, za razbremenitev te ceste pa načrtujejo gradnjo nove južne zbirne ceste, ki v navezavi z zahodno obvoznico v sklopu tretje razvojne osi in novo šmihelsko obvoznico predstavlja celovito rešitev za promet na širšem šmihelskem območju. Glede drugega vprašanja pa so pojasnili: »Žive meje in preostala vegetacija po gradbeni zakonodaji niso objekt, zato ni potrebno pridobiti upravnih aktov za zasaditev. Pri zasaditvi in vzdrževanju živih mej ob cestah pa je potrebno upoštevati določila Zakona o cestah in občinskega odloka o cestah, in sicer je prepovedano na cestnem svetu javne ceste zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine ter v območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) vzpostaviti kakršne koli vegetacije, ki bi ovirala preglednost cest, križišča ali priključka. Prav tako je potrebno zasajeno vegetacijo ob cesti vzdrževati tako, da ne ogroža, ovira ali zmanjšuje varnost prometa na njej. Medobčinski inšpektorat bo glede na vsebino prijave izvedel nadzor in v primeru nepravilnosti tudi ukrepal.«

Članek je bil objavljen v 10. številki Dolenjskega lista 5. marca 2020 v rubriki HALO, tukaj bralec Dolenjca!

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava