Dostopnost za vse = Spoštovanje za vse

16.11.2019 | 09:30

Dostopnost za vse = Spoštovanje za vse
Dostopnost za vse = Spoštovanje za vse

Po uspešno izvedeni delavnici v Trbovljah je v Kočevju potekala že 27. izkustvena delavnica v okviru projekta ZaVse/4ALL.

Invalidi in ljudje z funkcionalnimi oviranostmi so velikokrat soočeni z oteženim dostopom do vsakodnevnih storitev in informacij. Prav tako pa se njihova srečujejo z oteženim dostopom do zaposlitve. Prav z namenom ozaveščanja o tej temi je včeraj v Kočevju potekala že 27. izkustvena delavnica projekta ZaVse/4ALL. Deležniki projekta ZaVse/4ALL želijo s tem opozoriti na neenakopravno obravnavno ranljivih družbenih skupin, med katere spadajo tudi invalidi.

Projekt ZaVse/4ALL, ki ga izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je nastal na podlagi pobude podane s strani Zagovornika načela enakost. Projekt Zavse/4ALL ima naslednje cilje: 1. izgraditi večjo ozaveščenost nevladnih organizacij o pomenu enakopravnosti, 2. podati boljše razumevanje diskriminacije v družbi, 3. povečati vedenje o preprečevanju diskriminacije ter 4. izboljšati informiranost o varstvu ranljivih skupin pred diskriminacijo.

Spoštovanje v družbi je moč povečati predvsem preko objektivnega, strokovnega poročanja o izzivih ranljivih skupin. »Vsak izmed nas ima določene sposobnosti, veščine. Pomembno je, da razumemo in spoštujemo sposobnosti vsakega izmed nas. Predpogoj za spoštovanje posameznika v družbi, pa je dostopnost. Bodisi dostopnost do interneta, informacij, bodisi fizična dostopnost.« je povedala Tita Destovnik iz Centra Kontura.

V prvem delu delavnice so bile predstavljene spodbude za zaposlovanje invalidov. »Kljub temu, da zaposlovanje invalidov predstavlja enega izmed ključnih integracijskih orodij pri vključevanju invalidov družbo, se danes invalidi soočajo z oteženim dostopom do zaposlitve. Glavno pomanjkljivost pri tem predstavljajo napačne predstave delodajalcev glede zaposlovanja invalidov. Prav zaradi tega je ključnega pomena, da se v javnosti prikažejo uspešne zgodbe, ki nam zares dajo vedeti kaj invalidi znajo in kako pomemben je lahko njihov doprinos v podjetju.« je še izpostavila Tita Destovnik.

Drugi del izkustvene delavnice se je nanašal na spoznavanje sveta, kot ga doživljajo invalidi. Obiskovalci so tako imeli priložnost izkusiti ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo invalidi - prebijanje ovir z invalidskim vozičkom, hoja z belo palico, branje brajice.

Občina po meri invalidov

Občina Kočevje je v decembru 2015 prejela listino Občina po meri invalidov, ki jo podeljuje Zveze delovnih invalidov Slovenije. V okviru listine je podana zaveza lokalne skupnosti k planiranju in izvedbi aktivnosti, ki se nanašajo na postopno izboljšanje dostopnosti invalidov. S tem so ustvarjeni pogoji, ki vsem občanom omogočajo boljše vključevanje v lokalno okolje ter posledično pripomorejo k izboljšanju kvalitete življenja.

O projektu:

Projekt ZaVse/4ALL, ki izvajajo Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS kot koordinator projekta ter Slovenska filantropija in Zavod Vozim kot projektna partnerja, je namenjen zmanjševanju vedno večjega problema, ki se v družbi kaže na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin. Diskriminacija in neenake možnosti so najbolj izrazite predvsem pri ranljivih skupinah, kot so Romi, istospolno usmerjeni in druge spolne identitete, begunci, socialno šibki ter invalidi in ljudje z oviranostmi.

Projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, bo s celostno in ciljno usmerjeno kampanjo pripomogel k temu, da se dvigne raven prepoznavanja diskriminacije, predvsem med nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami ter tudi na tem, da se osebe iz omenjenih organizacij opolnomoči za pravilno ukrepanje v primeru ugotovljene diskriminacije.

V okviru projekta snovalci organizirajo različne dogodke, izobraževanja in delavnice, s pomočjo katerih ozaveščajo o veljavni zakonodaji in pravicah na področju varstva pred diskriminacijo, o problematiki diskriminacije ranljivih skupin in o načrtovanju objektov za dostopnost do grajenega okolja, cest in informacijskih tehnologij za invalide ter o tem, kako invalidi iz različnih skupin spoznavajo svet in okolje.

R. Č.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava