V Metliki nova parkirišča za kolesa

16.11.2019 | 15:15

V Metliki nova parkirišča za kolesa
V Metliki nova parkirišča za kolesa
V Metliki nova parkirišča za kolesa
V Metliki nova parkirišča za kolesa

Kolesarjenje, ki je bilo nekoč pogosta izbira za premikanje po mestu Metlika in po bližnjih vaseh, je izpodrinil motorizirani promet, ki prevladuje in zaseda tudi razpoložljive površine, ki bi morale biti namenjene kolesarjem in ostalim udeležencem v prometu. Tak način potovanj poleg neugodnih vplivov na okolje povzroča pri ostalih udeležencih v prometu tudi občutek ogroženosti, nevarnosti in mnoge odvrača od kolesarjenja. Ob tem je kolesarjenje manj privlačno tudi zaradi neobstoječe kolesarske infrastrukture. Posebna težava so tudi neustrezna parkirna mesta za varno puščanje koles z ustreznimi nadstreški.

Ker urejena kolesarska infrastruktura lahko zelo pozitivno prispeva k podobi modernega, zelenega in trajnostno naravnanega mesta, se je Občina Metlika v lanskem letu odločila za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti z investicijo »PARKIRIŠČA ZA KOLESA«, v okviru katere je bil namen v mestu Metlika postaviti pet kolesarnic s stojali za kolesa, in sicer:

1. pri OŠ Metlika (4 stojala za 8 koles)

2. ob Ljudski knjižnici Metlika oziroma Kulturnem domu in Športnem igrišču na Pungartu (8 stojal za 12 koles)

3. v Župančičevi ulici ob Otroškem vrtcu Metlika (8 stojal za 12 koles)

4. ob Avtobusni postaji (8 stojal za 12 koles)

5. v Naselju Borisa Kidriča v bližini Lekarne (8 stojal za 12 koles)

in 8 stojal za kolesa (za 16 koles) na Partizanskem trgu.

Na navedenih lokacijah, ki so med najbolj obljudenih v mestu, ni bilo primerne kolesarske infrastrukture, kjer bi uporabniki lahko puščali kolesa. Takšno stanje pa ni dobro, saj so kolesa izpostavljena vremenskim vplivom, prav tako takšna ureditev tudi ne spodbuja kolesarjenja. Na vseh teh predvidenih lokacijah so obstajali pogoji za tehnično izvedbo, predvideni dostopi pa so bili prikladni za uporabo kar največji skupini uporabnikov.

Najpomembnejši razlog za izvedbo predmetne investicije je bil spodbuditi kolesarjenje v mestu Metlika ter na ta način dvigniti kakovost bivalnega okolja tako v mestu kot v naseljih, s katerimi je mesto povezano.

Na podlagi uspešne prijave na razpis je Občina Metlika v juniju 2019 z Ministrstvom za infrastrukturo podpisala pogodbo o sofinanciranju omenjene investicije, in sicer iz Kohezijskega sklada, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih, v višini največ do 34.190,00 EUR; od tega je delež evropskih sredstev 85%, slovenska udeležba pa 15%.

Konec letošnjega avgusta je Občina Metlika z javnim podjetjem Komunala Metlika d.o.o., ki je bilo v postopku naročila male vrednosti izbrano za izvajalca, sklenila gradbeno pogodbo za izvedbo predmetne investicije.

Z deli je izvajalec pričel v začetku septembra in zaključil 18. oktobra 2019.

Končna vrednost izvedenih del po gradbeni pogodbi znaša 50.204,90 EUR (bruto, z DDV).

Strokovno tehnični nadzor nad izvedbo investicije je izvajal –Živko Franko, 3DD STATIKA, Črnomelj, strošek tega znaša 996,23 EUR (bruto, z DDV).

Višina celotne investicije, v ključno z investicijsko dokumentacijo, tako znaša 52.177,13 EUR (bruto z DDV).

V četrtek, dne 14. 11. 2019, ob 11. uri, sta župan Občine Metlika, g. Darko Zevnik in direktor Javnega podjetja Komunala Metlika d.o.o., mag. Bojan Krajačič, s prerezom traku kolesarnice na Pungartu uradno predala namenu vse kolesarnice in stojala za kolesa v mestu Metlika, ki so bile postavljene v okviru investicije/operacije »PARKIRIŠČA ZA KOLESA«.

V krajšem kulturnem programu, ki ga je pripravila OŠ Metlika, so sodelovali:

- recitatorki Nina Kavčič, 6.a razred in Lea Zorec, 6. a razred

- harmonikar Tadej Nemanič, 8.b razred

- povezovalka, Nina Gačnik, 9. b razred ter

- kolesarji, ki so prikazali priklenitev koles na stojala, učenci OŠ Metlika in člani Kolesarskega društva Metlika.

Občina Metlika se zaveda, da bo stopnja izrabe zmogljivosti kolesarnic in stojal za kolesa takoj po zaključku investicije verjetno zmerna, upamo pa, da bo s sčasoma uporaba le naraščala. Kot vsaka novost bo tudi uporaba kolesarnic potrebovala svoj čas, da jih uporabniki sprejmejo za svoje, kasneje pa bodo verjetno postala sestavni in nepogrešljivi del življenja v mestu.

S tem bomo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti, spodbujanju kolesarjenja, izboljšanju kakovosti zraka v mestu Metlika, izboljšanju pogojev za kolesarjenje ter k izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v Metliki.

Občina Metlika

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava