DL: Pomoč občine, še zlasti mladim - Število rojstev se povečuje

15.4.2019 | 14:30

Foto: arhiv

Foto: arhiv

Samo lani so v semiški občini zunaj zakonsko predpisanih oprostitev in pomoči iz občinskega proračuna fizičnim in pravnim osebam namenili 518.000 evrov – Mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja po 2500 evrov pomoči

Ker je bilo v semiški občini vse več mladih družin z nerešenim stanovanjskim problemom, so se leta 2010 odločili za sprejem pravilnika o enkratni denarni pomoči mladim družinam pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja. Ta pomoč je sprva znašala 1500 evrov, pozneje pa so jo povečali na 2500 evrov. Semiška občina tudi sicer namenja znatna proračunska sredstva za subvencije in druge pomoči tako fizičnim in pravnim osebam. Višanje teh pomoči oz. dodajanje novih pa pomeni, da ostane manj denarja za vse drugo, predvsem pa za razvojne naloge in investicije.

Poleg zakonsko določenih subvencij v semiški občini namenijo še različne dodatne pomoči tako svojim občanom, bodisi da gre za fizične osebe in gospodinjstva, kot tudi pravnim osebam s sedežem oz. obratom v občini. Največ denarja, skoraj 150.000 evrov, je občina lani namenila za subvencioniranje cen komunalnih storitev, kot so omrežnine za vodooskrbo, ravnanje z odpadki, kanalizacija in čistilne naprave, ter subvencioniranje toplotne energije iz obnovljivih virov energije.

Poleg zakonsko določenega doplačila cene vrtca po odločbi centra za socialno delo za vsakega otroka, za kar so morali lani odšteti skoraj 411.000 evrov, je občina na podlagi fleksibilnega normativa, s katerim je znižana ekonomska cena vrtca, plačala dodatnih 92.000 evrov. Na podlagi vlog staršev, v katerih navajajo dodatne obremenitve družinskih proračunov zaradi urejanja stanovanjskega problema, so na občini v lanskem letu podali pozitivno mnenje k dodatnemu znižanju cene doplačila vrtca 32 prosilcem za 38 otrok, kar je obremenilo občinski proračun še za dodatnih slabih 15.000 evrov. V ta znesek je všteto tudi kritje znižanja cene vrtca zaradi rezervacij zaradi daljše odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni ali dopustov, ki jo je občina lani pokrila staršem 53 otrok. Na pobudo staršev v šoli in vrtcu izvajajo dodatni in nadstandardni program, strošek pa v celoti bremeni ustanoviteljico, torej občino.

Na podlagi pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v semiški občini že od leta 2009 namenjajo za vsakega novorojenega otroka po 200 evrov, samo lani pa so za ta namen upravičencem nakazali 10.800 evrov. Razveseljivo je, da se število otrok v občini, odkar dobijo družine pomoč ob rojstvu otroka, povečuje, lani pa je bilo največ rojstev od leta 2010. Vsako leto objavlja občina javne razpise za sofinanciranje vzdrževalnih in investicijskih del in dodatno krije del cene neposredne oskrbe programa pomoči na domu.

Občina Semič je v preteklem letu plačala za dobrih 269.000 evrov dodatnih subvencij in pomoči pravnim subjektom. Od tega je le 18.400 evrov predstavljalo zakonsko obremenitev občinskega proračuna, razliko pa je pokrila občina na podlagi razpisov. Šlo je za obnove fasad, subvencioniranje obrestnih mer v malem gospodarstvu, pomoč za ohranjanje in razvoj kmetijstva, subvencioniranje priprave vlog na razpise ipd. Prav tako občina namenja denar nepridobitnim organizacijam in ustanovam, društvom, združenjem ter za javna dela v zavodih. Samo lani so v semiški občini zunaj zakonsko predpisanih oprostitev in pomoči iz občinskega proračuna fizičnim in pravnim osebam namenili 518.000 evrov.

Članek je bil objavljen v 6. številki Dolenjskega lista 7. februarja 2019

M. B. J.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava