DL: ZD Črnomelj - Občina nima denarja za zdravstvo

9.3.2018 | 13:50

DL: ZD Črnomelj - Občina nima denarja za zdravstvo

Črnomaljski svetniki so bili na seji občinskega sveta seznanjeni z informacijo o nastalih finančnih razmerah v Zdravstvenem domu Črnomelj. V prvih devetih mesecih letošnjega leta je sicer posloval pozitivno, tekoče poravnaval svoje obveznosti, in če ne bi prišlo do dogovorov vlade z reprezentativnimi sindikati glede plač, bi mu z racionalnim delom uspelo pozitivno zaključiti poslovno leto.

Vendar pa se v zdravstvenem domu bojijo, da zaradi dodatnih obremenitev, kot so poračun in odprava plačnih anomalij, aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, dvig plačnih razredov, ki jih Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ni vračunal v ceno zdravstvenih storitev, leta ne bodo zaključili pozitivno. Kot je pojasnila direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj Eva Čemas, so javni zdravstveni zavodi posredni proračunski uporabniki in jim sredstev ne zagotavlja proračun, ampak ZZZS, ki pa ne sledi pravni zavezi, navedeni v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017. V strukturi stroškov zdravstvenih domov predstavlja strošek dela okrog 70 odst. In ko gre za izrazito povečanje stroškov dela, ki predstavlja skoraj dodatno mesečno maso plač, na katerega pa vodstvo nima vpliva, ampak mora zgolj slediti zakonodaji, tudi ne morejo ukrepati.

Svetnik Boris Grabrijan je predlagal, naj zamenjajo sistem, da bo funkcioniral, in to zakonito, ne pod mizo, in ne da enkrat urejajo privilegije enemu, drugič drugemu. Svetnica Cvetka Aupič pa je bila prepričana, da je sistem dober, da pa se ne držijo predpisanega. »Sedaj pa naj se mi borimo in prosimo, naj vendar dvignejo cene zdravstvenih storitev! Enako je v domovih starejših občanov, kjer cene zdravstvenih storitev ne zadostujejo za plače medicinskih sester, razliko pa plačajo uporabniki,« je pojasnila in predlagala, naj zdravstveni domovi tožijo državo.

Svetniki so sprejeli sklep, da občina Črnomelj kot ustanoviteljica Zdravstvenega doma Črnomelj nima vpliva na določitev višine plač v zdravstvu in tudi ne zagotavlja denarja za zdravstvo. So pa svetniki apelirali na ministrstvo za zdravje in ZZZS, da zagotovita dodatni denar v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017. Strinjali so se tudi, da reprezentativnim združenjem občin pošljejo poziv, da v skladu s svojimi pristojnostmi od vlade, pristojnega ministrstva ter ZZZS zahtevajo, da zagotovijo potrebni dodatni denar za zdravstvene domove, katerih ustanoviteljice so občine, saj občine nimajo zagotovljenih sredstev za plače v zdravstvenih domovih.

Članek je bil objavljen v 50. številki Dolenjskega lista 14. decembra 2017

M. Bezek-Jakše

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto tri in devet: