Vaša kritika: Zalog in Ekosistemi - onesnaževanje se nadaljuje

6.2.2018 | 14:50

Ko je bilo najhuje ... (foto: arhiv DL; M. R.)

Ko je bilo najhuje ... (foto: arhiv DL; M. R.)

Minilo je pol leta od ekološkega onesnaženja kot posledice požara v obratu Ekosistemi d.o.o. v Zalogu. Sanacija pogorišča bi morala biti zaključena, vendar ni. V obratu se še vedno nahajajo odpadki, izpostavljeni dežju, in strupene izcedne vode še vedno iztekajo iz območja obrata ter pronicajo v podtalnico. Občina še ni uspela spremeniti občinskega posebnega prostorskega načrta, ki naj v bodoče ne bi več omogočal opravljanje gospodarske dejavnosti obdelave odpadkov. Skratka, od požara naprej se na terenu ni spremenilo kaj dosti. Razlog za dodatno zaskrbljenost je tudi izjava ministrice za okolje in prostor ga. Irene Majcen v okviru televizijskega soočenja s predstavnikom civilne iniciative g. Francem Plutom. Razumeti jo je bilo, da sodeluje s predstavniki podjetja Ekosistemi, ne ve pa, kdaj bo sanacija požarišča zaključena. Dobili smo neprijeten občutek, da njen resor zadeve ne rešuje v interesu ljudi, ampak jo bolj skrbijo interesi kapitala.

Priznati je, da se občina oz. župan zavzema za reševanje navedene problematike, kar je vsekakor dobro, vendar glede na stanje „ne“ sanacije pogorišča pričakujemo in upravičeno zahtevamo učinkovitejše angažiranje.

Civilna družba je oblikovala v obliki peticije štiri zahteve, katere je podkrepila s pet tisoč podpisi ljudi. Večji del zahtev je uresničenih, veliko truda pa bo očitno potrebno še glede sanacije ekološko degradiranega območja nekdanje opekarne v Zalogu. Z obstoječim stanjem se pač ne bomo sprijaznili!

Občani so o situaciji informirani preko medijev. Te delne informacije želimo nadgraditi s prikazom kronologije angažiranja civilne družbe v preteklih šestih mesecih. V bodoče pa bomo informiranje nadgradili še z možnostjo komunikacije preko lastne spletne strani.

KRONOLOGIJA SKUPNIH AKTIVNOSTI CIVILNE INICIATIVE (CI) ZALOG - LOKE IN REGIONALNEGA DRUŠTVA EKOLOŠKEGA GIBANJA IVANČNA GORICA (RDEG) PO DATUMU 20. 7. 2017

1. Dne 21. 07. 2017 aktiviramo civilno družbo in začnemo:

obveščati širšo javnost o velikem požara na deponiji odpadkov in nevarnosti za zdravje ljudi;

z zbiranjem podpisov na internetnem portalu PRAVAPETICIJA. Zbrani podpisi so na ogled TU.

2. Dne 24. 7. 2017 smo se organizirali kot krizni odbor in začeli tudi terensko zbiranje podpisov za peticijo in neposredno obveščali ljudi o pripravah na protestno zborovanje.

3. Dne 24. 07. 2017 predsednik RDEG napiše odprto protestno pismo predsedniku Vlade RS g. Miru Cerarju zaradi predvidljivega ekološkega onesnaženja, na katerega se je več let neuspešno opozarjalo pristojne državne organe, ki bi morali to preprečiti.

4. Dne 26. 7. 2017 predsednik RDEG Aleš Plut prejme obvestilo odvetniške pisarne Pevec in partnerji s priloženim pooblastilom za zastopanje podjetja Ekosistemi d. o. o. v pravnih postopkih zoper njega zaradi izjav v medijih, s katerimi naj bi „krnil čast in dobro ime“ firme Ekosistemi d. o. o..

5. Pridobili in proučili smo izdano odločbo okoljske inšpekcije št. 06182-1596/2017-6 (29273) datirano 26. 07. 2017 o prenehanju opravljanja dejavnosti firme Ekosistemi d. o. o. v obratu Zalog, za katero ima veljavno okoljevarstveno dovoljenje.

6. Pridobili in proučili smo predlog dnevnega reda seje občinskega sveta z dne 27. 7. 2017, kjer se bo obravnavala problematika požara v Ekosistemi d. o. o.

7. Dne 28. 07. 2017 smo organizirali v Športnem parku Breza množično množično protestno zborovanje in zbiranjem podpisov za peticijo.

8. Sodelovali smo s kriminalisti PU Novo mesto pri raziskavi ekološkega onesnaženja in jim pri tem pomagali z obsežno zbrano dokumentacijo.

9. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja datiranega 21. 7. 2017 o inšpekciji glede požara v Ekosistemi d. o. o.

10. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja datiranega 24. 7. 2017 o inšpekciji glede požara v Ekosistemi d. o. o.

11. Pridobili in proučili smo v uradnem listu objavljen sklep Občine Straža o začetku priprave spremembe in dopolnitev OPPN Gospodarske cone Zalog datiran 28. 07. 2017.

12. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja o pregledu površin v Ekosistemih d. o. o. datiran 2. 8. 2017.

13. Dne 02. 08. 2017 člani RDEG opravijo ekološko patruljo na območju, ki je utrpelo ekološko onesnaženje in o tem sestavijo zapisnik. Poslan je bil sedmim pristojnim državnim organom.

14. Dne 03. 08. 2017 smo se udeležili izredna seja občinskega sveta občine Straža na temo ekološkega onesnaženja po požaru v obratu Ekosistemi. Občinski svet občine sprejme akcijske sklepe, s katerimi smo soglašali.

15. Dne 04. 08. 2017 člani RDEG opravijo ekološko patruljo na območju, ki je utrpelo ekološko onesnaženje in o tem sestavijo zapisnik. Odkrije se onesnaženost vode v vodnjakih v Lokah in o tem obvesti vse pristojne državne inštitucije.

16. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja o opravljenem pregledu na lokaciji Ekosistemi datiran 17. 08. 2017 (št. 06182-1596/2017-23).

17. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja o opravljenem pregledu na lokaciji Ekosistemi datiran 23.08.2017 (št.06182.1596/2017-24).

18. Pridobili in proučili smo sklep ARSO z dne 25. 08. 2017 št. 35405-188/2017-8, da je potrebno za zagon dveh linij za izdelavo sekancev v obratu Ekosistemi d. o. o. okoljevarstveno dovoljenje. Ker sklep še ni bil pravnomočen, v postopku pa lahko sodeluje kot stranski udeleženec tudi RDEG, smo dne 31. 8. 2017 pisno pozvali ARSO in zahtevali, da o tem pravnem postopku obvešča tudi RDEG.

19. Pridobili in proučili končno poročilo ARSO o izvedenih aktivnostih v zvezi s požarom v obratu družbe Ekosistemi d. o. o. v Zalogu pri Novem mestu, datiran 30. 08. 2017 (št. 354000-247/2017-1).

20. Dne 05. 09. 2017 smo se udeležili sestanka na občini. Prisotni so bili okoljski inšpektor, Župan, predstavnica ARSO, predstavnica MOP. Na sestanku smo med drugim zahtevali sprožitev postopka odvzema okoljevarstvenega dovoljenja družbi Ekosistemi, čemur je okoljski inšpektor ugovarjal. Ker nismo bili uslišani smo vztrajali, da se naša zahteva vnese v zapisnik sestanka in narekovali vsebino zapisa (opomba: pričakovanega obljubljenega zapisnika iz sestanka nismo prejeli).

21. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja o opravljenem pregledu na lokaciji Ekosistemi datiran 06. 09. 2017 (št. 06182-1596/2017-33).

22. Dne 06.09.2017 smo zaradi zaznanega novega dovažanja odpadkov s tovornjaki v obrat Ekosistemi v Zalogu obvestili pisno Župana in okoljskega inšpektorja in zahtevali pojasnila ter ukrepanje. Dne 7. 9. 2017 dobili odgovor okoljskega inšpektorja, da v tez zvezi Ekosistemi d. o. o. nič ne kršijo. Istega dne smo pisno izrazili odločno nestrinjanje z odgovorom in navedli argumente, ki jih je inšpektor prezrl.

23. Pridobili in proučili smo poročilo ARSO o kontaminirani podtalnici v Lokah, datirano 14. 09. 2017 (št. 35922-19/2017-5).

24. Dne 16. 09. 2017 smo od Firme Dinos d. d. zahtevali pojasnila, kaj počnejo v obratu Ekosistemi v Zalogu. Dne 10. 10. 2017 smo prejeli njihov odgovor, da so zainteresirani za tovrstno dejavnost predelave odpadkov na tej lokaciji in nas povabili na ogled njihovega urejenega obrata za predelavo odpadkov v Ljubljani. Pisno smo odklonili njihovo vabilo in jih dodatno informirali, da na lokaciji Zalog v prihodnje več ne bo mogoče obdelovati odpadke, ker občani temu odločno nasprotujemo.

25. Pridobili in proučili smo zapisnik povzetka okoljskega inšpektorja o pregledu dokumentacije Ekosistemi, datiran 19. 09. 2017 (št. 06¸82-1596/2017-37).

26. Dne 20. 09. 2017 smo opozorili in pisno apelirali po nujnem ukrepanju zaradi nadaljevanja iztekanja strupenih izcednih voda iz obrata Ekosistemi, kar je ugotovil tudi ARSO. Dopis je bil naslovljen na okoljsko inšpekcijo NM, ministrico MOP in na Župana.

27. Dne 26. 09. 2017 smo poslali zahtevek Policiji, da nas informirano o poteku kriminalistične raziskave sumov kaznivih dejanj v zvezi s požarom v podjetju Ekosistemi d. o. o.

28. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja datiran 20.09.2017 o pregledu stanja na pogorišču v Zalogu in oceno stanja količin odpadkov (št. 06182-1596/2017-41).

29. Pridobili in proučili smo predlog za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja podjetju Ekosistemi z dne 03. 10. 2017 (št. 06180-128/2017-1). Ocenili smo, da je predlog pravno pomanjkljiv, premalo obrazložen in da bo v primeru pritožbe, še bolj verjetno pa v primeru upravnega spora, padel na sodišču.

30. Proučilo smo obvestilo (odgovor na naše vprašanje) Policijske prave Novo mesto z dne 16.10.2017, kako daleč je kriminalistična preiskava (št.230-51/2017/2). O rezultatih dela Policije so pisali tudi mediji.

31. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljskega inšpektorja o pregledu dokumentacije Ekosistemi d. o. o. datiran 20. 10. 2017 (št. 06182-1596/2017-46).

32. Dne 23. 10. 2017 CI in RDEG skupaj vložita pritožbo na Evropsko komisijo EU zoper republiko Slovenijo zaradi kršenja pravnega reda EU pri obravnavanju okoljskih kršitev gospodarske družbe EKOSISTEMI d. o. o.

33. Pridobili in proučili smo zapisnik okoljske inšpekcije datiran 24.10.2017 o pregledu ravnanja Ekosistemov z odpadki na pogorišču (št. 06182-1596/2017-47).

34. Pridobili smo od občine Straža in proučili odgovor MOP RS z dne 02.11.2017, ki se nanaša na sklep občinskega sveta v zvezi z odpravo posledic požara v podjetju Ekosistemi. Zaradi netočnosti zapisanega količin skladiščenih odpadkov smo se tudi udeležili sestanka pri Županu.

35. Pridobili in proučili smo poročilo MOP RS z dne 03.11.2017 o poteku sanacije na pogorišču Zalog.

36. Dne 7. 11. 2017 smo podali zahtevek za dostop do informacij javnega značaja na MOP in zahtevali dokumentacijo, ki izkazuje nadzor nad postopki sanacije pogorišča.

37. Dne 09. 11. 2017 CI in RDEG pripravita okroglo mizo na temo sanacije požara v Zalogu. Pred okroglo mizo je bila kratka novinarska konferenca. Okoljski inšpektor je opraviči svojo odsotnost na okrogli mizi .

38. Dne 15. 11. 2017 smo podali zahtevo za dostop do informacij Javnega značaja glede pridobitne dokumentacije Ekosistemi d. o. o., ki jim omogoča zbiranje odpadkov.

39. Dne 16. 11. 2017 smo se na našo pobudo dogovorili za sestanek pri okoljskemu inšpektorju zaradi dodatnih informacij glede potega sanacije pogorišča.

40. Dne 28. 11. 2017 objavimo članek o problematiki stanja in o sanaciji na lokaciji požara v glasilu Stražan.

41. Pridobili smo odprto pismo ROVO, ki kritizira ravnanja CI in občinskih svetnikov Straža glede požara v obratu Ekosistemi. Ocenili smo, da gre verjetno za poizkus vplivanja v prid firmi Ekosistemi d. o. o. na odločanje v pritožbenem postopku na MOP glede odvzema okoljevarstvenega dovoljenja. Dne 01. 12. 2017 CI in RDEG pošljeta javni odziv na navedeno odprto pismo nevladne organizacije ROVO predsedniku vlade Miru Cerarju, MOP in ostalim ministrstvom.

42. Dne 05. 12. 2017 nam Inšpektorat za okolje in prostor RS posreduje zahtevane podatke javnega značaja (št. 090-90/2017-4), katere proučimo.

43. Dne 13. 12. 2017 Inšpektorat za javni sektor MJU objavi pojasnilo o obravnavi javnega pisma ROVO (št. 0610-457/2017-6) z obvestilom, da inšpektorat že obravnava domnevne procesne nepravilnosti uradnih oseb v upravnih zadevah družbe Ekosistemi d. o. o..

44. Dne 14. 12. 2017 nam Varuh človekovih pravic posreduje preliminaren odgovor na našo pritožbo na Evropsko komisijo zoper RS zaradi kršenja pravnega reda EU. Končno poročilo bodo izdali ko zaključijo preiskavo.

45. Dne 18. 12. 2017 CI in RDEG vložita zahtevo za izbris Ekosistemov d. o. o. iz evidence zbiralca odpadkov, ker tega ni storila okoljska inšpekcija.

46. Pridobili in proučili smo informacijo Ekosistemi d. o. o. o poteku sanacije, datirano 28. 12. 2017. V njej se navaja, zakaj je sanacija zastala.

47. Dne 15. 01. 2018 smo se udeležili sestanka z Županom in občinskimi svetniki glede poteka sanacije pogorišča v obratu Ekosistemi d. o. o. . CI je podala poročilo o stanju uresničevanja zahtev iz peticije in predlaga tri sklepe občinskemu svetu.

48. Dne 16. 01. 2018 o sklepnih predlogih občinskemu svetu obvestimo medije.

V Zalogu, dne 4. 2. 2018

CI Zalog – Loke
RDEG Ivančna gorica

starejši najprej | novejši najprej

Komentarji (3)

7.2.2018+2     + (2)     – (0)     Oceni vika lozar 

V Sloveniji smo vsi proti zbiranju in predelavi odpadkov v naši bližini. Vse lepo in prav, a te iste odpadke pridelujemo mi, nihče drugi jih ne in te odpadke je potrebno tudi predelati oziroma reciklirati. To je navada vsega razvitega sveta. Seveda pe morajo biti pri tem kriteriji in pošteno opravljanje tega dela na prvem mestu. Kritike na račun grobih kršitev delovnih procesov so na mestu in seveda nas posledično nepotrebne havarije tudi prestrašijo. Mislim, da je zaradi obeh nesreč, tako na Vrhniki in v Straži, zdaj čas temeljite prenove obratov in tudi pojačanje osebja na inšpektoratih, ker kot zgleda obstoječi ne zmorejo redno opravljati pregledov. V civilnih iniciativah, roko na srce, je moteče, ker enostavno zahtevajo zaprtje obratov. S tem ne bomo rešili kupov odpadkov, tudi nevarnih, ki jih proizvajamo ljudje. V mali Sloveniji skoraj ni področja, kjer ne bi bilo kakega obrata za recikliranje , zbiranje in podobno. To vse nas pa opominja, da se pogledamo v ogledalo in si potiho rečemo: "Tudi moja krivda!"

14.2.2018Oceni pika 

Toliko embalaže, kot se je proizvede, se nekje potem znajde. Kupi in kupi te plastike. Pomisliti bi morali na bolj ekološko razmišljanje, recimo s svojo plastenko po eko pralno sredstvo, s košaro po sadje, itd. dalo bi se, v trgovinah s takšno usmerjenostjo.

14.2.2018Oceni Kar je res, je res 

Včasih je bila steklena flaša dragocenost, danes odpadek... Nekoč vse v rinfuzi, danes embalirano najprej v plastiko, nato še v papir. Vse skupaj pa v kartonske škatle. Danes ni prehrambenega ali kakega drugega proizvoda, ki ne bi bil embaliran v vsaj tri vrste materialov. Tako pač zahtevajo predpisi, prodajalci in seveda tudi končni kupci! Začaran krog. Ostrejši predpisi, več odpadnega materiala v proizvodnih procesih in po končni porabi.. Nekje se poskušamo zavarovati a kaj ko si s tem uničujemo okolje. Vprašanje kaj je za človeštvo bolj usodno .... Smeti pa so dober biznis še posebej ko je nadzor nad ravnanjem boren, kazni za prekrške pa niti omembe vredne ....

Komentiraj prispevek

Uporabniško Ime

e-Naslov

Vaš komentar

Izračunajte vsoto štiri in ena: