10. obletnica ustanovitve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

24.6.2017 | 10:00

10. obletnica ustanovitve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
10. obletnica ustanovitve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru
10. obletnica ustanovitve Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, ki svoje študijske programe izvaja v Krškem in Velenju, je svojo uspešno pot pričela dne 22. junija 2007, ko je Državni zbor Republike Slovenije soglasno sprejel Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, s čimer je bila formalno ustanovljena nova članica Univerze v Mariboru, Fakulteta za energetiko.

Pot do nove članice Univerze v Mariboru ni bila lahka. Za uspešen proces ustanovitve gre posebna zahvala Občini Krško, Mestni občini Velenje, Univerzi v Mariboru ter skupini zanesenjakov, ki so uspešno izpeljali postopke akreditacije in poskrbeli za uspešen zagon nove tehnične fakultete tudi neposredno po ustanovitvi.

Fakulteta za energetiko je prve študente vpisala v študijskem letu 2008/2009, in sicer na visokošolskem strokovnem, univerzitetnem in magistrskem študijskem programu Energetika. V študijske programe v Krškem in Velenju se je že v prvem letu vpisalo 182 študentov.

Eden izmed najpomembnejših mejnikov na dosedanji razvojni poti fakultete je uspešna akreditacija doktorskega študijskega programa Energetika, ki ga je Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu potrdil v februarju leta 2012 in v katerega fakulteta študente vpisuje vse od študijskega leta 2012/2013.

Kvalitetno delo fakultete v obdobju od ustanovitve je bilo potrjeno z uspešno izvedenim postopkom reakreditacije študijskih programov I. in II. stopnje, ki je sledil pozitivnemu evalvacijskemu poročilu strokovnjakov Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu v letu 2014. V poročilu strokovnjakov je bila poudarjena uspešnost fakultete na področju individualnega pristopa do študentov, zaposljivosti diplomantov, projektnega dela ter raziskovalne uspešnosti.

Kot so ugotovili že strokovnjaki v okviru postopka reakreditacije, namenja Fakulteta za energetiko posebno pozornost individualnemu pristopu k študentom. Zato ne čudi podatek o zelo dobrih ocenah, ki jih izvajalci študijskih programov na Fakulteti za energetiko prejemajo s strani študentov v okviru vsakoletnih študentskih anket. V študijskem letu 2015/2016 so bili tako izvajalci študijskih programov na Fakulteti za energetiko drugi najbolje ocenjeni izvajalci na Univerzi v Mariboru.

Študenti na Fakulteti za energetiko so tesno vpeti v delo fakultete, saj v okviru Študentskega sveta sodelujejo pri delu Akademskega zbora fakultete, Poslovodnega odbora, Senata in vseh komisij, ki delujejo v okviru senata. Kot se spodobi, pa Študentski svet skrbi tudi za pestro obštudijsko življenje študentov v obliki organizacije ekskurzij, potopisnih predavanj, športnega udejstvovanja, drugih projektov, seveda pa ne smejo manjkati niti zabave.

Od ustanovitve Fakultete za energetiko so študij na fakulteti uspešno zaključili 303 študenti oz. študentke, od tega 127 na visokošolskem strokovnem študijskem programu Energetika, 78 na univerzitetnem študijskem programu Energetika, 97 na magistrskem študijskem programu Energetika in 1 študent na doktorskem študijskem programu Energetika. Prvi doktorski študent Fakultete za energetiko, dr. Dušan Strušnik, je študij zaključil v februarju 2016 in bil promoviran 23. junija 2016.

Kar nas na fakulteti še posebej veseli, pa je visoka stopnja zaposljivosti diplomantov, ki zaključujejo študij na Fakulteti za energetiko. Po analizi, ki je bila opravljena v okviru Alumni kluba Fakultete za energetiko, je namreč zaposlenih več kot 90 % vseh diplomantov fakultete, kar je podatek, s katerim se lahko pohvali malokatera fakulteta. Še boljši so rezultati o številu iskalcev zaposlitve, saj v teh evidencah diplomantov Fakultete za energetiko skorajda ni moč najti.

Ključni za kakovostno izvajanje ter razvoj pedagoškega in raziskovalnega dela v prvih desetih letih so bili primerni infrastrukturni pogoji za delovanje, za kar sta ob ustanovitvi fakultete poskrbeli Občina Krško in Mestna občina Velenje, dodatno pa je podporo fakulteti zagotavljalo tudi lokalno gospodarstvo.

Še posebej pomembna za fakulteto je bila izgradnja in opremljanje Inštituta za energetiko, ki predstavlja primerne temelje za nadaljnji razvoj fakultete ter ustvarjanje primernih pogojev za izobraževanje vrhunskih strokovnjakov s področja energetike. Infrastruktura v okviru Inštituta za energetiko se je v prvi fazi udejanila z aktivno vlogo fakultete pri ustanavljanju razvojnega centra ZEL-EN, v okviru katerega so bili v letu 2014 zgrajeni tudi laboratorijski prostori v Vrbini. Projekt Inštituta za energetiko je bil zaokrožen z uspešno izvedbo 2. faze v letu 2015, v okviru katere je fakulteta pridobila še dodatne laboratorijske prostore in vrhunsko raziskovalno opremo.

Za uspešno delo Fakultete za energetiko trenutno skrbi 39 zaposlenih, od katerih 19 neposredno sodeluje pri izvajanju pedagoškega dela, 8 delavcev pa je vključeno v raziskovalne in razvojne projekte fakultete. Fakulteta za energetiko v pedagoško delo vključuje tudi sodelavce z drugih visokošolskih in raziskovalnih zavodov ter podjetij; skupno pri izvajanju pedagoškega dela sodeluje 17 zunanjih sodelavcev.

Fakulteta za energetiko je v prvem desetletju delovanja izkazala tudi izjemno uspešnost pri izvajanju raziskovalnih in razvojnih projektov. V obdobju od ustanovitve je tako Fakulteta za energetiko uspešno izvedla 96 projektov, od tega 11 mednarodnih projektov s partnerji iz celotne Evrope, 68 projektov za naročnike z gospodarstva ter 17 ostalih raziskovalnih in razvojnih projektov.

Zaposleni na Fakulteti za energetiko izkazujejo tudi izjemno znanstvenoraziskovalno uspešnost in so med najuspešnejšimi raziskovalci na Univerzi v Mariboru, ki svoje članke objavljajo v svetovno uveljavljenih znanstvenih revijah. Na področju znanstvenoraziskovalnega dela je potrebno še posebej izpostaviti izdajanje revije JET – Journal of Energy Technology, ki jo Fakulteta za energetiko izdaja vse od leta 2008 in v kateri je bilo objavljenih že 182 člankov.

Fakulteta za energetiko je od svoje ustanovitve organizirala 3 mednarodne konference EnRe – Energy & Responsibility, na katerih so sodelovali številni mednarodno uveljavljeni strokovnjaki s področja energetike. Prav tako je fakulteta organizirala številne delavnice in seminarje, aktivno sodelovala pri predstavitvah znanstveno raziskovalnega dela, sodelovala v pedagoških, raziskovalnih in študentskih mednarodnih izmenjavah.

Po izjemno uspešnih prvih 10. letih ima Fakulteta za energetiko drzne načrte tudi za prihodnost. Poleg izvajanja stalnih aktivnosti na področju izboljševanja kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela fakulteta načrtuje izgradnjo dodatne infrastrukture v Krškem in Velenju, prenovo študijskih programov ter uspešni zagon Programskega sveta Fakultete za energetiko.

Obeležitev 10. obletnice ustanovitve

Fakulteta za energetiko je 10. obletnico ustanovitve obeležila z otvoritvijo fotografske razstave »Prvo desetletje Fakultete za energetiko« in slovesnostjo, na kateri je podelila priznanja posameznikom in organizacijam, ki so pripomogli k uspešnemu delu fakultete v svojih prvih desetih letih.

Na fotografski razstavi z naslovom »Prvo desetletje Fakultete za energetiko«, so ujeti trenutki pomembnejših dogodkov in projektov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki so jih soustvarjali zaposleni in študentje fakultete.

Otvoritev razstave je potekala v četrtek, 22. junija 2017, ob 15.30 uri, v avli Kulturnega doma Krško, razstava pa bo na ogled do 6. julija 2017.

Osrednji dogodek ob 10. obletnici ustanovitve fakultete je bila slovesnost, ki je potekala istega dne ob 16. uri v Kulturnem domu Krško. Na slovesnosti je Fakulteta za energetiko predstavila največje uspehe na svoji desetletni poti ter podelila priznanja posameznikom in organizacijam, ki so s svojim angažmajem še posebej zaslužni za uspešno prehojenih 10 let fakultete.

Priznanja za osebni prispevek pri procesu ustanavljanja in zagona Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru so prejeli:

- Franc Bogovič,

- Zasl. prof. dr. Bruno Cvikl,

- Zasl. prof. dr. Dali Đonlagić,

- Franc Glinšek,

- Srečko Meh,

- Red. prof. dr. Andrej Predin,

- Red. prof. dr. Ivan Rozman,

- Red. prof. ddr. Janez Usenik,

- Doc. dr. Franc Žerdin ter

- Niko Žibret (posthumno).

Priznanja za zagotavljanje infrastrukturnih pogojev ter sofinanciranja delovanja so prejeli:

- Občina Krško,

- Mestna občine Velenje,

- GEN energija d.o.o.

Priznanja za posebne študijske dosežke v prvih desetih letih delovanja so prejeli naslednji diplomanti Fakultete za energetiko:

- Dejan Tacer,

- Katarina Žurman,

- Marjan Orličnik in

- dr. Dušan Strušnik.

Fakulteta za energetiko je podelila tudi priznanja zaposlenim, in sicer:

za uspešno pedagoško delo:

- izr. prof. dr. Petru Virtiču ter

- Iztoku Brinovarju,

za uspešno raziskovalno delo:

- red. prof. dr. Juriju Avscu,

ter za uspešno izvedbo projekta Inštitut za energetiko FE UM – 2. faza:

- izr. prof. dr. Miralemu Hadžiselimoviću,

- Marku Mlakarju in

- Janku Omerzuju.

Slovesnost je popestril Mešani pevski zbor Viva ter glasbenik Janez Dovč s tremi odlomki iz glasbeno–gledališke predstave Tesla.

J. O.

Galerija

_z (1)
_z (2)
_z (3)
_z (4)
_z (5)
_z (6)
_z (7)
_z (8)
_z (9)
_z

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava